1
آیا از 19 کالا خرید داشته اید ؟
بله   نه

رابط کاربری و امکانات سایت
1       2       3       4       5      

پاسخگویی
1       2       3       4       5      

قیمت گذاری
1       2       3       4       5      

سرعت ارسال سفارش
1       2       3       4       5      

کیفیت بسته بندی
1       2       3       4       5      

دلیل جذابیت 19 کالا برای شما چیست ؟


درصورتی که نظر، پیشنهاد یا انتقادی از 19 کالا دارید، درج کنیدآیا از خرید از 19 کالا رضایت دارید ؟
آیا از 19 کالا خرید داشته اید ؟
بله   نه

رابط کاربری و امکانات سایت
1       2       3       4       5      

پاسخگویی
1       2       3       4       5      

قیمت گذاری
1       2       3       4       5      

سرعت ارسال سفارش
1       2       3       4       5      

کیفیت بسته بندی
1       2       3       4       5      

دلیل جذابیت 19 کالا برای شما چیست ؟


درصورتی که نظر، پیشنهاد یا انتقادی از 19 کالا دارید، درج کنیدبازگشت به فروشگاه